Wersja językowa:
idzik
Aby zlecić tłumaczenie należy wypełnić formularz.

Rodzaj:
Język oryginału:
Język przekładu:
Termin odbioru
Godzina
Załącz plik do wyceny:
Uwagi:
« poprzednia strona

to te, które nie wymagają uwierzytelnienia przez tłumacza przysięgłego.
Strona obliczeniowa takiego tłumaczenia to 1500 znaków ze spacjami.

»  J Ę Z Y K I
Tłumaczenia pisemne - zwykłe wykonujemy z i na  następujące języki:
• angielski
• niemiecki
• angielski – niemiecki
• francuski
• niderlandzki
• włoski
• hiszpański
• rosyjski
i inne wg życzenia Zleceniodawcy

»  T E R M I N Y
Tłumaczenia pisemne – zwykłe  wykonujemy w następujących trybach:

tryb standardowy

tryb ekspresowy

tryb superekspresowy

 do 5 stron
rozliczeniowych dziennie

od 6 do 10 stron
rozliczeniowych dziennie 

od 11 stron
rozliczeniowych dziennie 

Dzień zlecenia i dzień odbioru nie liczą się do czasu wykonania tłumaczenia. 

»  Z L E C E N I E – p u n k t  p o  p u n k c i e
•  Prosimy o przesłanie tekstu do bezpłatnej wyceny.
•  W ciągu dwóch godzin powiadamiamy o warunkach realizacji zlecenia.
•  W momencie akceptacji przedstawionych warunków przesyłamy zlecenie z prośbą o jego podpisanie i odesłanie faksem lub mailem.
•  W wyznaczonym terminie przekazujemy w najwygodniejszej dla Państwa formie
(e-mailem, pocztą, kurierem, etc.) gotowe tłumaczenie.

Od osób fizycznych oraz firm, które nie są naszymi stałymi klientami pobieramy częściową przedpłatę. 

»   Z A S A D Y  w y k o n a n i a  t ł u m a c z e n i a   p i s e m n e g o – z w y k ł e g o 
• Tłumaczenia pisemne wykonujemy na podstawie pisemnego zlecenia, podpisanego przez klienta i przesłanego do nas faksem lub mailem.
• Strona obliczeniowa tłumaczenia pisemnego - zwykłego to 1500 znaków ze spacjami; rozliczenie następuje na podstawie stron już przetłumaczonych. Podstawową jednostką rozliczeniową jest minimum jedna strona.
• Do przedstawionych stawek doliczane są dodatkowe opłaty, jeśli: 
  - teksty są wysoce specjalistyczne lub wymagają konsultacji eksperta, 
  - teksty są trudne do odczytania (odręczne pismo, słaby wydruk, etc.)