Wersja językowa:
idzik
Aby zlecić tłumaczenie należy wypełnić formularz.

Rodzaj:
Język oryginału:
Język przekładu:
Termin odbioru
Godzina
Załącz plik do wyceny:
Uwagi:
« poprzednia strona

K O N S E K U T Y W N E   K O N F E R E N C Y J N E   S Y M U L T A N I C Z N E

Sukces
• rozmów i negocjacji handlowych z zagranicznymi partnerami
• międzynarodowych konferencji i kongresów
• posiedzeń rad nadzorczych
• wizyt zagranicznych delegacji, etc.
                                                                                                    zależy bardzo często od talentu i umiejętności tłumaczy.
Dlatego też do obsługi tych i podobnych wydarzeń warto zaangażować  n a j l e p s z y c h  t ł u m a c z y konferencyjnych czy symultanicznych.

» 
T Ł U M A C Z E

• Doświadczenie
• odpowiednia wiedza merytoryczna 
• odporność na stres
• znajomość tematyki tłumaczenia
• wysoka kultura osobista
to cechy charakteryzujące współpracujących z nami już od lat Tłumaczy
Jakość Ich pracy potwierdzają europejskie certyfikaty i uczestnictwo w spotkaniach  na najwyższych szczeblach.

»  J Ę Z Y K I
Tłumaczenia konsekutywne, konferencyjne i symultaniczne  wykonywane są  z i na  następujące języki:
• angielski
• niemiecki
• francuski
• niderlandzki
• hiszpański

!!!  S P R Z Ę T   d o   t r a n s m i s j i   p r z e k ł a d u  
Na Państwa życzenie zapewniamy sprzęt do tłumaczenia symultanicznego.
Jesteśmy więc w stanie, pod względem przekładu, profesjonalnie i kompleksowo zadbać o skuteczny przebieg organizowanego przez Państwa spotkania. Najważniejsze jest przecież Państwa zadowolenie i  dobre opinie uczestników tego wydarzenia. 

K I E D Y  S K O R Z Y S T  A Ć  Z  J A K I E G O  R O D Z A J U  T Ł U M A C Z E N I A ?

t ł u m a c z e n i e   u s t n e - K O N S E K U T Y W N E
to przekład, który następuje po krótkim fragmencie wypowiedzi prelegenta. Ten rodzaj tłumaczenia stosowany jest najczęściej podczas szkoleń, konferencji prasowych, rozmów biznesowych, etc. Co ważne, nie wymaga on sprzętu do transmisji przekładu.
W ramach tłumaczenia konsekutywnego oferujemy tłumaczenia zwykłe i przysięgłe.

t ł u m a c z e n i e  u s t n e – K O N F E R E N C Y J N E
Zasadnicza różnica miedzy tłumaczeniem konsekutywnym, a konferencyjnym polega na wadze i randze obsługiwanych przez tłumacza rozmów. W drugim przypadku najczęściej są to wizyty delegacji rządowych, ministerialnych, spotkania międzypaństwowe, prestiżowe rozmowy o wielkim znaczeniu dla ich uczestników. W sytuacjach tych liczy się szczególnie odporność tłumacza na stres, jego ogromne doświadczenie zawodowe w pracy podczas tego typu spotkań, a także znajomość protokołu dyplomatycznego.

t ł u m a c z e n i e  u s t n e - S Y M U L T A N I C Z N E
to tłumaczenie (prawie) równoczesne, a więc przekład następuje w trakcie wypowiedzi prelegenta. Ten rodzaj tłumaczenia stosowany jest najczęściej podczas kongresów, konferencji międzynarodowych, spotkań, w których udział bierze wielu uczestników. Tłumaczenie symultaniczne wymaga wykorzystania sprzętu do transmisji przekładu. Najczęściej zaangażowanych jest też dwóch tłumaczy dla jednego języka obcego.