Wersja językowa:
idzik
Aby zlecić tłumaczenie należy wypełnić formularz.

Rodzaj:
Język oryginału:
Język przekładu:
Termin odbioru
Godzina
Załącz plik do wyceny:
Uwagi:
« poprzednia strona

to te, które wymagają uwierzytelnienia przez tłumacza przysięgłego.
Strona obliczeniowa takiego tłumaczenia to 1125 znaków ze spacjami.

»   J Ę Z Y K I
Tłumaczenia przysięgłe wykonujemy z i na  następujące języki:
• angielski
• niemiecki
• angielski – niemiecki
• francuski
• niderlandzki
• włoski
• hiszpański
• rosyjski
i inne wg życzenia Zleceniodawcy

»   T Ł U M A C Z E N I O M   P R Z Y S I E G Ł Y M   p o d l e g a j ą:
•  dokumenty urzędowe  •  dokumenty szkolne  •  dokumenty samochodowe  •  umowy   teksty naukowe    etc.

»  T E R M I N Y
Tłumaczenia  przysięgłe  wykonujemy w następujących trybach:

tryb standardowy

tryb ekspresowy

tryb superekspresowy

 do 5 stron
rozliczeniowych dziennie

od 6 do 10 stron
rozliczeniowych dziennie 

od 11 stron
rozliczeniowych dziennie 

Dzień zlecenia i dzień odbioru nie liczą się do czasu wykonania. 

»   Z L E C E N I E – p u n k t   p o   p u n k c i e
•  Prosimy o przesłanie tekstu do bezpłatnej wyceny.
•  W ciągu dwóch godzin powiadamiamy o warunkach realizacji zlecenia.
•  W momencie akceptacji przedstawionych warunków przesyłamy zlecenie z prośbą o jego podpisanie i odesłanie faksem lub mailem.
•  W wyznaczonym terminie przekazujemy w najwygodniejszej dla Państwa formie (e-mailem, pocztą, kurierem, etc.)  gotowe tłumaczenie.

Ważne!
Tłumaczenie przysięgłe musi być sprawdzone z oryginałem!

»   Z A S A D Y  w y k o n a n i a   t ł u m a c z e n i a   p i s e m n e g o  –  - p r z y s i ę g ł e g o
• Tłumaczenia pisemne wykonujemy na podstawie pisemnego zlecenia, podpisanego przez klienta i przesłanego do nas faksem lub mailem.
• Strona obliczeniowa tłumaczenia pisemnego - zwykłego to 1125 znaków ze spacjami;  rozliczenie następuje na podstawie stron już przetłumaczonych. Podstawową jednostką rozliczeniową jest minimum jedna strona.
•  Do stawek cennikowych doliczane są dodatkowe opłaty, jeśli:
   - teksty są wysoce specjalistyczne lub wymagają konsultacji eksperta,
   - teksty są trudne do odczytania (odręczne pismo, słaby wydruk, etc.).
• Od osób fizycznych, które nie są naszymi stałymi klientami oraz w wyjątkowych przypadkach pobieramy częściową przedpłatę.